Committee(2016-2018)

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/html/drupal-7.26/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Primary tabs

 

Executive Committee (2016-2018) North America Alumni Association of Hunan Agricultural University (NAHAU)Elected at the 6th Membership Meeting on May 28, 2016

 

Advisory Board:              Liu Changnong (刘常农,President: 2004-2012, cnliu2011@gmail.com)

Pang Hang (庞航,President: 2012-2014,  hang_pang@yahoo.com)

Wang Guoliang (王国梁,President: 2014-2016,   wang.620@osu.edu)

Hu Jingsheng (胡京生,  huj@ba.ars.usda.gov)

 

President:                            Wang Aibing (王爱兵,Membership/Scientific exchange,wangaibing2005@gmail.com)

Vice President:              Yang Yi (杨毅,Membership/Scientific Exchange,   yangyi.proc@gmail.com)

Zhao Junmei (赵君梅,Membership/Finance,zhaojunmei@hotmail.com/Junmei8@gmail.com)

Lei Wei (雷威,Membership/Scholarship, weilei0119@gmail.com)

Peng Hui (彭辉,Membership/Communication, rescue.ourplanet@hotmail.com)

 

Subcommittees:

Scientific Exchange:             Zhou Jizhong (周集中, Chair,jzhou@ou.edu)

Wang Guoliang (王国梁, wang.620@osu.edu)

Huang Zhiyong (黄志勇, bees@msu.edu)

Lei Xingen (雷新根, xl20@cornell.edu)

Zeng Lirong (曾立荣, lxzeng@ualr.edu)

Membership:                         Pang Hang (庞航,Chair, hang_pang@yahoo.com)

Liu Changnong (刘常农, cnliu2011@gmail.com)

                                                Hu Jingsheng (胡京生, huj@ba.ars.usda.gov)

Li Chunfang (李春芳,chunfangli@gmail.com)

Zhang Wenzheng (张文政,Wenzheng.Zhang@uth.tmc.edu)

                                                Chen Mingshun (陈明顺, mchen@ksu.edu)

                                                Yu Xingwang (于兴旺, xyu15@ncsu.edu)

                                                Liu Guodong (刘国栋, guodong@gmail.com)

Wang Yunsheng (王运生, wyunsheng@gmail.com)

Yi Zhilan (易志兰, zhilany@gmail.com)      

You Sixiang (游思湘, yousixiang@hotmail.com)

Communications:                  Luo Feng (罗峰,Chair, luofeng@clemson.edu)

Wang Zhiming (王志明, w3z2m1@gmail.com)

Scholarship:                           Zhang Junping (张俊平,Chair, pzhang88@yahoo.com)

Liu Shengjiang (刘胜江, shengjiang_l@yahoo.com)

Wu Xiaolin (吴小霖, nickwu2003@gmail.com)

Zhou Xiaochun (周晓春, Raymond.x.c.zhou@gmail.com)

Liu Jiangjian (刘江建, jliu55u@yahoo.com)

Zhang Qinghua (张庆华, osupef@yahoo.com)

Finance:                                 Wang Guoliang (王国梁,Chair, wang.620@osu.edu)

Pang Hang (庞航, hang_pang@yahoo.com)

Zhao Junmei (赵君梅, zhaojunmei@hotmail.com)

Canada Liaison:                    Yuan Zhengan (袁正安, Chair, yuanzhengan2003@yahoo.com)

Zhang Yan (张焱, zhangyan99_99@yahoo.com)

Xiao Chaowu (肖朝武,  xiaocw@yahoo.com)
Gong Diguang (龚迪光, gongdiguang@yahoo.com)

Liu Guoli (刘国利, lguoli@hotmail.com)

Australia Liaison:                 Liu Dongyou (刘冬友, Chair, liu@cvm.msstate.edu)

Japan Liaison:                       Hou Dexing (侯德兴, Chair, k8469751@kadai.jp)